Aktualności - SP w Kamesznicy nr 1
01.12
2010

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

W naszej szkole – zgodnie z planem – od początku września odbywają się zajęcia wyrównawcze z języka polskiego. Bierze w nich udział 18 uczniów z klasy szóstej. Ten czas jest przeznaczony przede wszystkim na przypominanie wiadomości z klas poprzednich, utrwalanie, wyrównanie braków i kształtowanie nabytych już umiejętności.

W naszej szkole – zgodnie z planem – od początku września odbywają się zajęcia wyrównawcze z języka polskiego. Bierze w nich udział 18 uczniów z klasy szóstej. Ten czas jest przeznaczony przede wszystkim na przypominanie wiadomości z klas poprzednich, utrwalanie, wyrównanie braków i kształtowanie nabytych już umiejętności.
W pierwszym miesiącu szczególną uwagę zwracaliśmy na zagadnienie ortografii – przypominaliśmy sobie zasady, reguły i wyjątki poprawnej pisowni, powtórzyliśmy wiadomości o częściach mowy a także poznaliśmy arkusz sprawdzianu szóstoklasisty
i rozwiązywaliśmy zawarte tam pytania.
W październiku przypominaliśmy sobie odmianę części mowy, powtarzaliśmy zasady ortograficzne i ich zastosowanie w praktyce, ponownie spotkaliśmy się z arkuszami sprawdzianu po szkole podstawowej.
W listopadzie podsumowaliśmy te zajęcia, które były poświęcone ortografii
i przeprowadziliśmy konkurs klasowy. Wszyscy uczniowie podzieleni na grupy rozwiązywali rebusy, diagramy, uzupełniali luki w tekstach – dobrze się przy tym bawiąc. Poza tym pochyliliśmy się nad tekstami użytkowymi (przypomnieliśmy ich charakterystyczne cechy
i sami też takie teksty pisaliśmy); tworzyliśmy też własne opowiadania.
W czasie zajęć szczególna troską objęci są uczniowie, którzy mają problemy na lekcjach języka polskiego; uwzględnia się ich indywidualne potrzeby, motywuje i pomaga by wszystkie dzieci miały równe szanse.


opracowała Monika Michałek

» powrót

Projekt

Projekt realizuje poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych na terenie Gminy Milówka.

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Okres realizacji Projektu
02.08.2010 do 29.07.2011r.

Kwota środków dofinansowania Projektu: 541 219,00 w tym

1.Środki europejskie 460 036,15
2.Dotacja z Budżetu Państwa 81 182,85

www.efs.slaskie.pl